BORXHI PUBLIK I PËRGJITHSHËM

55,4%

Nga BPV

7.226,7

milion euro

Të dhëna përfshirë datën 30.06.2022

Borxhi shtetëror

46,7%

Nga BPV

6.096,7

milion euro

Borxhi i ndërmarrjeve publike dhe shoqëri tregtare në pronësi dominuese shtetërore ose komunale

8,7%

Nga BPV

1.130,0

milion euro

Borxhi i qeverisë qendrore

46,6%

Nga BPV

6.078,3

milion euro

Borxhi i komunave

0,1%

Nga BPV

18,4

milion euro

Borxhi i jashtëm i pushtetit qendror
3.630,6
Hua
1.280,6
Euro flet obligacione
2.350,0
Borxhi i brendshëm i pushtetit qendror
2.447,7
Letra me vlerë shtetërore
2.411,3
Flet obligacione të strukturuara
36,4
Government local loans
0,0
milion euro
Borxhi i jashtëm i komunave
0,6
Borxhi i brendshëm i komunave
17,8
milion euro
Borxhi i përgjithshëm i ndërmarrjeve publike

8,1%

Nga BPV

1.054,7

milion euro

Borxhi i pa garantuar i ndërmarrjeve publike

0,6%

Nga BPV

75,2

milion euro

Termocentralet e Maqedonisë së Veriut
43,1
MEPSO
12,2
Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut
216,9
Hekurudhat e RMV Transport
27,5
HM Infrastruktura
0,2
Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore
745,5
NPK
9,2
milion euro

Lëvizja e borxhit nëpër vite

Borxh publik
në përqindje të BPV

60,8%

Borxhi publik
në milion euro

7.135,3

Borxh i pushtetit qendror
në milion euro

6.061,8

Ngarkimi i planifikuar me borxh për vitin 2022

Qeveria qendrore
Komuna
Borxhi i ndërmarrjeve publike dhe shoqëri tregtare në pronësi dominuese shtetërore ose komunale
NGARKIMET
Ngarkimi me borxh nga burime të huaja
345.8
Euro flet obligacione
250
Kredi nga institucionet të huaja financiare për financimin e projekteve të caktuara
95.8
On – lending kredit
32.6
PAGESAT
Pagesat për ngarkimin me borxh të huaj
98.4
NETO
247.4
Ngarkim me borxh nga burime vendore
432.8
Lëshimi i flet obligacioneve të strukturuara
7
Lëshimi i letra me vlerë shtetërore*
432.8
89.9
Pagesa e flet obligacioneve të strukturuara
7.1
Pagesa e letrave me vlerë shtetërore*
82.8
342.9
-0.1
350.0
*i referohet fletëobligacioneve shtetërore në milion euro
Borxhi i Qeverisë Qëndrore në fund të vitit 2021
Neto ndryshimi ( ngarkimi me borxh- pagesa)
Borxhi i projektuar i qeverisë qëndrore në fund të vitit 2022 në pajtim me Strategjin e menaxhimit të borxhit publik për vitin  2022-2026.
milion euro
% Nga BPV
6061.8
635.0
6696.8
53,4%
NGARKIMET
Ngarkim me borxh
1
PAGESAT
Pagesa
1
NETO
0
Borxhi i komunave në fund të vitit 2021
Neto ndryshimi ( ngarkimi me borxh- pagesa)
Borxhi i projektuar i komunave në fund të vitit 2022 në pajtim me Strategjin e menaxhimit të borxhit publik për vitin  2022-2026.
milion euro
% Nga BPV
18.4
-11.1
7.3
0,06%
NGARKIMET
Ngarkim me borxh
327.8
NPRrSh
221.8
ESM
37.1
MEPSO
13.1
HM
BMMZh
50.0
NPK
BKE
6.0
MNAV
PAGESAT
Pagesa
131.8
NPRrSh
74.6
ESM
14.7
MEPSO
12.3
HM
6.4
BMMZh
23.2
NPK
BKE
0.6
MNAV
NETO
196.0
Borxhi i NP dhe ShT në pronësi dominuese shtetërore ose të komunës në fund të vitit 2021
Neto ndryshimi ( ngarkimi me borxh- pagesa)
Borxhi i projektuar i NP dhe ShT në pronësi dominuese shtetërore ose të komunës në fund të vitit 2022 në pajtim me Strategjin e maxhimit të borxhit publik për vitin 2022 - 2026
milion euro
% Nga BPV
1055.1
207.8
1262.9
10,1%

Letra me vlerë

Lëvizja e ngarkimit me borxh e letrave me vlerë në tregun vendor
Letra me vlerë shtetërore me vlerë në tregun vendor 2021

Limiti i planifikuar për neto ngarkim me borxh në tregun vendor me letra me vlerë shtetërore në vitin 2021

300.000.000 €

"Realizimi i neto ngarkim me borxh në tregun vendor me letra me vlerë shtetërore në vitin 2021 % e limitit të planifikuar "

% e limitit të planifikuar

Të dhëna përfshirë datën 31.12.2021

Ngarkim me borxh dhe shlyerja e borxhit në bazë të letrave me vlerë shtetërore në vitin 2021
Më shumë informacione për ankandet vijuese mund të gjeni në këtë link
Lëvizja e normave të interesit të letrave me vlerë shtetërore sipas maturimit
1

mujore

3

mujore

6

mujore

12

mujore

2

vjetore

3

vjetore

5

vjetore

7

vjetore

10

vjetore

15

vjetore

30

vjetore

Flet obligacionet strukturore nuk janë flet obligacione të lëshuara klasike për treg, për grumbullimin e mjeteve nga shteti, por janë lëshuar për kompensim të personave të caktuar fizik dhe juridik për baza të ndryshme. Për momentin, në gjendjen e borxhit publik të RMV si flet obligacione të strukturuara paraqiten flet obligacione për denacionalizim dhe flet obligacione për kredi selektive.

Më shumë informacione për lëshimin e flet obligacioneve të strukturuara mund të fitoni këtu.
Çfarë është borxh shtetëror?

Borxhi shtetëror është shumë e detyrimeve financiare me ngarkim me borxh të qeverisë qendrore dhe të komunave në formë të huazimeve dhe letrave me vlerë.

Çfarë është borxh publik?

Borxhi publik është portofoli më i madh i borxheve në shtet dhe paraqet shumën e detyrimeve financiare të krijuara me ngarkim me borxh të pushtetit qendror, komunat dhe borxhi i ndërmarrjeve publike dhe shoqërive tregtare në pronë dominuese të shtetit dhe komunave.

Çfarë përfshin borxhi i komunave i paraqitur në këtë ueb faqe?

Borxhi i komunave i paraqitur në këtë ueb faqe i përmban detyrimet financiare që rezultojnë nga ngarkimi me borxh i drejtpërdrejtë i komunave në formë të huave dhe / ose letra me vlerë.

Çfarë është dallimi ndërmjet borxhit publik dhe shtetëror?

Dallimi ndërmjet borxhit publik dhe shtetëror paraqet borxhin e ndërmarrjeve publike dhe shoqërive tregtare të themeluara në pronë dominuese të shtetit ose komunave.

Çfarë përfshin borxhi i ndërmarrjeve publike të paraqitura në këtë ueb faqe?

Borxhi i ndërmarrjeve publike dhe shoqërive tregtare në pronë dominuese të shtetit ose komunave i paraqitur në këtë ueb faqe i përfshin ndërmarrjet publike dhe shoqëritë tregtare të themeluara nga shteti ose komunat të cilat janë në pronë të plotë ose në pronë dominuese të shtetit ose komunave.

Çfarë është neto – ngarkim me borxh?

Neto – ngarkim me borxh është dallimi ndërmjet ngarkimit me borxh dhe pagesave në periudhë të caktuar. Neto – ngarkimi me borxh e paraqet ndryshimin ( rritjen ose uljen ) e borxhit të shtetit në periudhë të caktuar. Për shembull, nëse në janar 2020 shteti ngarkohet me borxh 20.000.000 denarë, ndërsa njëkohësisht paguan borxh në shumë prej 15.000.000 denarë, neto – ngarkim me borxh të bërë në janar 2020 është 5.000.000 denarë. Kjo do të thotë se për shumë prej 5.000.000 denarë është rritur borxhi i shtetit në janar 2020.

Çfarë janë letra me vlerë shtetërore?

Letrat me vlerë, shtetërore (LVSh) janë letra me vlerë të cilat në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së veriut i lëshon Ministria e Financave. Letrat me vlerë shtetërore shiten me ankand. Në ankand, drejtpërdrejtë mund të marrin pjesë vetë pjesëmarrës të drejtpërdrejtë të autorizuar ( të gjitha bankat në Republikën e Maqedonisë së Veriut) ndërsa rezidentët të tjerë të interesuar dhe jo rezidentë ( persona fizik dhe juridik) mund të marrin pjesë në mënyrë indirekte, përkatësisht bankat.

Çfarë është euro flet obligacion?

Euro flet obligacion është vlerë e lëshuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut në tregun ndërkombëtar të kapitalit.

Çfarë paraqet on – lending ose ri huazim?

Ri huazim (on – lending) është procedurë kur Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ngarkohet me borxh te hua dhënës vendor ose i huaj pastaj ato mjete jua huazon komunave, ndërmarrjeve publike ose shoqërive tregtare në pronë dominuese shtetërore ose të komunave. Ky borxh evidentohet në borxhin e pushtetit qendror.

Çfarë është garanci shtetërore?

Garancia shtetërore është detyrim potencial për pagesën e ndërmarrë nga Republika e Maqedonisë së Veriut në emër të bartësit të borxhit publik për llogarinë e të cilit është lëshuar garancia. Bartës i borxhit publik në këtë rast mund të jenë komunat, ndërmarrjet publike dhe shoqëritë tregtare në pronësi dominuese shtetërore dhe të komunave.

Kush mund të krijojë borxh publik?

Borxhin publik e krijojnë bartësit e borxhit publik, ndërsa këta janë: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, institucionet publike të themeluara nga shteti, komunat, ndërmarrjet publike dhe shoqëritë tregtare në pronë dominuese të shtetit dhe të komunave.

Çfarë paraqet pagesa e borxhit?

Pagesë të borxhit paraqesin të gjitha pagesat në bazë të normës së interesit të arritur dhe kryegjësë të cilat rezultojnë nga borxhi krijuar paraprakisht. Kryegjëja paraqet pjesë të borxhit themelor i cili paguhet në periudhë të caktuar. Norma e interesit paraqet shpenzim që paguhet për borxhin.

Çfarë paraqet ri financimi?

Ri financimi është ngarkim me borxh me qëllim të sigurohen mjetet për pagesën e borxhit aktual.

Çfarë paraqet ri programimi?

Ri programimi është ndryshim i kushteve dhe / ose struktura e borxhit aktual, pa krijimin e ngarkimit të ri me borxh.

A rritet çdo herë gjendja e borxhit me ngarkimin me borxh?

Përgjigje: Rritja ose zvogëlimi i gjendjes së borxhit varet nga ngarkimet të reja me borxh në periudhë të caktuar, por gjithashtu edhe nga të gjitha pagesat e realizuara të borxheve të vjetra për këtë periudhë. Shumë shpesh në publik ekziston interpretim jo i plotë për ngarkimin me borxh me letra me vlerë shtetërore. Përkatësisht, gjatë çdo ankandi të letrave me vlerë shtetërore, publiku duhet të ketë parasysh sa është shuma e letrave me vlerë të reja, të lëshuara ( ngarkim me borxh), por gjithashtu duhet të dihet sa është shuma e letrave me vlerë që duhet të paguhen në atë periudhë (shlyerjen e borxhit). Gjatë kësaj dallimi nga ngarkimi i ri me borxh dhe pagesat e realizuara në një periudhë konkrete, e tregon neto ndryshimin e gjendjes së borxhit.
Shembull: Nëse në një ankand shteti ngarkohet me borxh për 10.000.000 denarë, ndërsa njëkohësisht duhet të paguajë letra me vlerë të lëshuara periudhën e kaluar në shumë prej 10.000.000 denarë, nuk ka ndryshim të gjendjes së borxhit.

Gjatë lidhjes së marrëveshjes për borxh a evidentohet menjëherë shuma e përgjithshme e huas në gjendjen e borxhit?

Përgjigje: Jo. Çdo ngarkim me borxh evidentohet në gjendjen e borxhit në momentin e tërheqjes së mjeteve të huas. Gjatë kësaj, nëse hua të caktuara tërhiqen (zbatojnë) në këste, në gjendjen e borxhit do të evidentohen vetën këstet e tërhequra.
Shembull: Nëse në vitin 2020 nënshkruhet hua prej 10.000.000 euro, që duhet të tërhiqet në dy këste vjetore ( nga 5.000.000 uro në vitin 2020 dhe 2021), gjendja e borxhit të kësaj huaje në vitin 2020 do të jetë 5.000.000 euro.

LVSh - Letra me vlerë shtetërore

BPV – Bruto prodhimi vendor

PQ – Pushteti qendror

SF – Strategjia fiskale

RMV - Republika e Maqedonisë së Veriut

NP - Ndërmarrje publike

ShT – Shoqëri tregtare

NPRrSh - Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore

ESM - Termocentralet e Maqedonisë së Veriut

MEPSO – Operator i sistemit elektro transferues i Republikës së Maqedonisë së Veriut

BZhMV - Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut

NPK – Ndërmarrja Publike për Komunikacion - Shkup

NER – SH.A. për kryerjen e veprimtarisë energjetike – Resurse Energjetike Kombëtare Shkup

MNAV – Shoqëria Aksionare në pronësi shtetërore për kryerjen e veprimtarisë ofrimi i shërbimeve në navigacionin ajror

Pyetje dhe rekomandime lidhur me borxhin publik mund të dërgoni në postën elektronike javendolg@finance.gov.mk